Plan pracy zespołu wychowawczego

 

Gimnazjum nr 1

im. Władysława Jagiełły

w Brodnicy

 

 

 Rok szkolny 2010/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele główne:

 

·      Korelacja działań zespołu wychowawczego z programem wychowawczym   i  profilaktycznym;

·      Kształtowanie właściwej postawy do obowiązku szkolnego;

·      Eliminowanie zachowań agresywnych;

·      Kształtowanie postaw powszechnie akceptowanych;

·      Uświadomienie praw i obowiązków przez ucznia;

·      Uświadomienie konsekwencji nieodpowiedzialnego zachowania;

·      Pedagogizacja rodziców.

 

 

 

Zadania

Sposoby realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Współodpowiedzialni

Działania związane ze Szkolnym Programem Wychowawczym    i Profilaktycznym

1. Analiza dokumentów prawnych związanych z opieką i wychowaniem.

2. Wytyczenie obszarów programu.

3. Ustalenie celów, założeń  i szczegółowych zadań.

4. Przedstawienie na Radzie Pedagogicznej planu pracy zespołu wychowawczego.

10.2010r.

Zespół wychowawczy

 

 

Wywiązywanie się uczniów z realizacji obowiązku szkolnego dotyczącego frekwencji

1. Stworzenie procedury postępowania w sytuacji absencji ucznia.

2. Niezwłoczne reagowanie na absencję ucznia poprzez:

a)systematyczną kontrolę obecności uczniów na zajęciach,

 

b)comiesięczne obliczanie frekwencji,

 

 

c)bieżące informowanie rodziców o nieobecnościach, spóźnieniach, ucieczkach, wagarach (pisemnie lub telefonicznie),

 

d)rozpoznawanie przyczyn nieobecności uczniów poprzez rozmowy z uczniem, z jego rodzicami, wizyty domowe.

 

3. Stosowanie metod pracy wychowawczej z uczniami w celu kształtowania pożądanego wzorca osobowego uczniów poprzez:

a) tworzenie przyjaznej i życzliwej atmosfery do nauki i pobytu dziecka w szkole,                                                              

b) budowanie zaufania i wzajemnej życzliwości poprzez dialog, współpracę i negocjacje,

c) stosowanie w pracy właściwej komunikacji w relacjach uczeń–nauczyciel,

d)  wdrażanie do przestrzegania WSO (ze szczególnym uwzględnieniem punktualności uczniów na zajęciach oraz pisemnego usprawiedliwienia nieobecności z podaniem jej przyczyny).

4. Dwa razy w roku mierzenie badania frekwencji w formie ankiety.

 

 

5. Alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

 

6. Umożliwienie rodzicom indywidualnych kontaktów z różnymi formami pomocy specjalistycznej (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Poradnia Rodzinna).

7. Stosowanie procedury postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego w Gimnazjum nr 1 w Brodnicy.

09.2010 r.

Cały rok szkolny 

 

Do 15-go każdego miesiąca

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

13.01.2011 r. i 09.06.2011 r.

 

 

Cały rok szkolny

                   Cały rok szkolny

 

Cały rok szkolny

 

Psycholog szkolny

Nauczyciele,

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas     E. Wierzchowska

Wychowawcy klas    

                 Wychowawcy klas, pedagodzy i psycholog szkolny

             

Nauczyciele

 

 

 

 

                          

 

E. Wierzchowska

          

   

Wychowawcy klas, nauczyciele

                        Pedagog i psycholog szkolny

 

Nauczyciele

 

 

Zespół Wychowawczy

Pedagog i psycholog szkolny      

 

 

                               

Pedagog i psycholog szkolny    

 

                                       

                            Dyrektor, wicedyrektor M.Roszczyk

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Dyrektor, wicedyrektor M.Roszczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie agresji i przemocy

 

1. Realizacja (co najmniej) dwóch tematów   profilaktycznych, dotyczących przemocy i agresji:

 

2. Obserwacja uczniów i natychmiastowe reagowanie na wszelkie przejawy agresji poprzez rozmowy interwencyjne oraz rozmowy z rodzicami.

 

3. Skonstruowanie narzędzia diagnozującego poczucie bezpieczeństwa uczniów klas I gimnazjum.

 

 

4. Przeprowadzenie badań z zastosowaniem ankiety.

 

 

5. Stosowanie procedury postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.

 

                  Cały rok szkolny

                       Cały rok szkolny

    

20.10.2010 r.

                   

27.10.2010 r.

     

Cały rok szkolny

              Wychowawcy klas

 

Nauczyciele

 

Psycholog szkolny

                    

Psycholog szkolny

                  Nauczyciele

 

 

 

                              Pedagog i psycholog szkolny

                                Pedagog i psycholog szkolny                        

                                      Wychowawcy klas

 

 

    

                            Dyrektor, wicedyrektor M.Roszczyk

Znajomość praw       i obowiązków przestrzeganych przez ucznia

 

1. Przeprowadzenie pogadanek/ lekcji na godzinach wychowawczych.

2. Przeprowadzenie ankiety diagnozującej wiedzę uczniów nt. praw i obowiązków ucznia

 

 

 

 

              21.10.2010 r.

04.11.2010 r.

 

                              Wychowawcy klas

B. Matuszewska

                            Dyrektor, wicedyrektor M.Roszczyk

 

 

Pedagogizacja rodziców

 

1. Przeprowadzenie prelekcji nt. środków psychoaktywnych połączonej z prezentacją multimedialną                                                            

2. Jaką szkołę wybrać? Szkolnictwo ponadgimnazjalne.

 

11.2010 r.

              02.2011 r.

 

 

 

Psycholog                    i pedagodzy szkolni                                            

B. Lisiecka

    

 

 

 

        

Środki zaburzające świadomość

 

1. Pogadanki w klasach nt. środków zmieniających świadomość (narkotyki, dopalacze itp.).

2. Ankieta dla uczniów klas drugich i trzecich.

 

3. Stosowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych (w szczególności dot. narkomanii).

 

 

10/11.2010 r.

        16.12.2010 r.

 

Cały rok szkolny

 

Wychowawcy klas

                          Pedagodzy                  i psycholog szkolny,      Nauczyciele

Nauczyciele

 

Pedagog  i psycholog szkolny     

Wychowawcy klas

 

Dyrektor, wicedyrektor M.Roszczyk

Bezpieczeństwo na drogach

 

1. Pogadanki z policjantem na temat wypadków na drogach i z ratownikiem medycznym o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

2. Zdobycie karty motorowerowej.

 

 

18.11.2010 r.

 

 

01.2011r.

 

R. Ronkiewicz

 

                                 

R. Ronkiewicz

 

Policjant/strażak/ratownik medyczny

 

                                   Policjant

Doradztwo zawodowe

 

1.                    Badanie preferencji uczniów związanych z wyborem szkoły i zawodu- ankieta.

2.                    Analiza losów absolwentów naszego gimnazjum.

3.                    Przeprowadzenie pogadanek dla uczniów gimnazjum

-    czynniki trafnego wyboru,

-    grupy zawodowe,

-    ścieżki kariery- szkolnictwo ponadgimnazjalne

 

06.09.2010 r.                           

14.09.2010 r.

 

B. Lisiecka

B. Lisiecka

 

 

Opracował: Zespół Wychowawczy

-

Przewodnicząca: Pedagog szkolny Brygida Krajnik

 

Pozytywnie zaopiniowano na Radzie Pedagogicznej w dniu 28.10.2010 r.